Zakończenie realizacji zadania AOON.

Informujemy, że w dniu 30.04.2022 r. Stowarzyszenie zakończyło realizację zadania nr 10 ,,Rozwój usług AOON i psychologa” w ramach projektu ,,Opiekuńcza Łódź- BIS”. Projekt rozpoczął się w styczniu 2020, jego zakończenie było przewidywane na grudzień 2021 lecz staraniami organizacji partnerskich i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi realizację zadania udało się przedłużyć o 4 miesiące.
Dla zespołu Asystentów, psychologów i całego zespołu był to czas wytężonej pracy, by móc jak najlepiej organizować działania dopasowane do potrzeb i możliwości Uczestników Projektu, wspierać ich w trudnościach dnia codziennego, pokonywaniu barier, w dążeniu do celu. Ze wsparcia asystentów skorzystało łącznie 64 osoby z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności.

Dziękujemy Uczestnikom za ich aktywność, życzliwość, otwartość, wielokrotne pokazywanie, że przy odpowiednim nastawieniu i działaniu można wiele osiągnąć.
Realizatorom innych zadań w ramach projektu ,,Opiekuńcza-Łódź – BIS” oraz instytucji finansującej zadanie dziękujemy za dobrą współpracę.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Państwa Polskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa: 09 – IX Włączenie społeczne, numer i nazwa Działania dla Osi: 02 – IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, numer i nazwa Poddziałania: 01 – IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne).

Realizacja usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej (AOON) i przyjmowanie nowych zgłoszeń są wstrzymane do odwołania.
Informujemy jednocześnie, że trwają starania o zachowanie wsparcia asystenckiego dla wszystkich osób potrzebujących. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

Kontakt: stowarzyszenie@dla-rodziny.org.pl, tel. 42 616 05 16