Stowarzyszenie "Dla Rodziny"

Statut

STOWARZYSZENIA RODZIN DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ ZDROWIA PSYCHICZNEGO „DLA RODZINY"

Organizacja Pozarządowa

Stowarzyszenie "Dla Rodziny"

E-mail

stowarzyszenie@serwer1488236.home.pl

Telefon

+42 616 05 16

Statut

 

 

STOWARZYSZENIA RODZIN DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ ZDROWIA PSYCHICZNEGO „DLA RODZINY”

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „STOWARZYSZENIE RODZIN DZIAŁAJĄCYCH NA
    RZECZ ZDROWIA PSYCHICZNEGO ” DLA RODZINY”, zwane w dalszej części
    Statutu Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie może używać skrótu – „DLA RODZINY”.

§ 2

 

1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U z 1989r
     nr 20, poz.104 z późn. zmianami) oraz niniejszego statutu.

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

3. Stowarzyszenie zostało utworzone na czas nieokreślony.

 

§ 3

 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego
    realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza
    granicami kraju.

2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Łódź.

3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
    o podobnych celach działania.

4. Stowarzyszenie może inicjować oraz uczestniczyć w krajowych i zagranicznych związkach  
    stowarzyszeń.

§ 4

 

Stowarzyszenie może używać pieczęci, oznak i legitymacji zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie przepisami.

 

§ 5

 

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków, ale może ono jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

 

 ROZDZIAŁ II

CELE I FORMY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

 

§ 6

Celem działania Stowarzyszenia jest:

1) Propagowanie idei, postaw i inicjatyw służących aktywizowaniu społeczeństwa na rzecz  
pomocy osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne oraz zapobieganiu

stygmatyzacji i dyskryminacji tych osób oraz ich rodzin i opiekunów.

2) Wspieranie działania podstawowej opieki specjalistycznej w zakresie terapii i rehabilitacji osób z problemami psychicznymi i ich rodzin.

3) Wspieranie działań na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu szpitalnej i pozaszpitalnej opieki psychiatrycznej w szczególności poprzez rozwój środowiskowego modelu opieki psychiatrycznej, który zapewniałby ciągłość i dostęp do zróżnicowanych form opieki w całym okresie leczenia i rehabilitacji.

4) Pomoc organizacyjna i rzeczowa osobom chorym w przygotowaniu do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, tworzenie warunków do integracji z otoczeniem.

5) Tworzenie i rozwój form aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych w celu zapewnienia jak najpełniejszego udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.

6) Promocja zdrowego trybu życia, aktywności fizycznej i nauki przez całe życie.

 

§ 7

Realizacja celów Stowarzyszenia następuje między innymi poprzez:

 

1) Prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej obszaru zdrowia psychicznego, celów działalności stowarzyszenia poprzez działalność promocyjną, organizacyjną, publicystyczną, szkoleniową i doradczą.

2) Organizowanie grup terapeutycznych dla rodzin.

3) Tworzenie samopomomocowych grup wsparcia oraz zespołu środowiskowego wsparcia kryzysowego dla rodzin i osób chorujących psychicznie.

4) Prowadzenie programów aktywizacji zawodowej w celu przystosowania osób chorych

psychicznie o różnym stopniu niepełnosprawności do pracy zawodowej w warunkach chronionych i na otwartym rynku pracy.

5) Tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w tym osób chorujących psychicznie.

6) Organizowanie kursów dokształcających oraz innych form edukacji dla rodzin w celu rozszerzenia wiedzy o schorzeniach psychicznych i sposobach radzenia sobie z problemem choroby.

7) Organizacja imprez i kampanii społecznych promujących zdrowie psychiczne, zdrowe środowisko rodzinne i zdrowy tryb życia wśród szerokiego grona odbiorców poprzez organizację imprez o charakterze rekreacyjnym, kulturalnym, sportowym.

8) Udział w spotkaniach, konferencjach, o zasięgu krajowym, międzynarodowym.

9) Udzielanie swoim członkom pomocy organizacyjno-ekonomicznej, prawnej, reprezentacja i obrona praw osób niepełnosprawnych, chorujących psychicznie i rodziny.

10)Współpraca z innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi, a w szczególności
z organami władzy państwowej i samorządowej, innymi stowarzyszeniami o podobnym     profilu oraz organizacjami dobroczynnymi i charytatywnymi.

11) Prowadzenie działań związanych z realizacją zadań psychiatrii środowiskowej m.in. poprzez prowadzenie zespołów opieki i leczenia środowiskowego, zajęć klubowych dla pacjentów i rodzin oraz ośrodków opieki dziennej i całodobowej.

12) Tworzenie i prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej w sczególności firm społecznych, spółdzielni socjalnych.

13) Prowadzenie innych form aktywizacji zawodowej w tym: Warsztaty Terapii Zajęciowej i Zakłady Aktywizacji Zawodowej.

14) Gromadzenie funduszy na rzecz rozwoju ruchu wzmacniającego zdrowie psychiczne

      w społeczeństwie i pomocy osobom chorym psychicznie.

15) Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia ” Dla Rodziny”

 

§ 8

1. Stowarzyszenie ma prawo prowadzić działalność odpłatną, bez zysku własnego z tej działalności.

2. Działalnością nieodpłatną Stowarzyszenia jest:

 

1) Prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej obszaru zdrowia psychicznego, celów działalności stowarzyszenia poprzez działalność promocyjną, organizacyjną, publicystyczną, szkoleniową i doradczą. PKD 94-99-Z

2) Organizowanie grup terapeutycznych dla rodzin, PKD 94-99-Z

3) Tworzenie samopomomocowych grup wsparcia oraz zespołu środowiskowego wsparcia kryzysowego dla rodzin i osób chorujących psychicznie. PKD 94-99-Z

4) Prowadzenie programów aktywizacji zawodowej w celu przystosowania osób chorych

psychicznie o różnym stopniu niepełnosprawności do pracy zawodowej w warunkach chronionych i na otwartym rynku pracy. PKD 94-99-Z

5) Tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w tym osób chorujących psychicznie. PKD 94-99-Z

6) Organizowanie kursów dokształcających oraz innych form edukacji dla rodzin w celu rozszerzenia wiedzy o schorzeniach psychicznych i sposobach radzenia sobie z problemem choroby. PKD 94-99-Z

7) Organizacja imprez i kampanii społecznych promujących zdrowie psychiczne, zdrowe środowisko rodzinne i zdrowy tryb życia wśród szerokiego grona odbiorców poprzez organizację imprez o charakterze rekreacyjnym, kulturalnym, sportowym. PKD 94-99-Z

8) Udział w spotkaniach, konferencjach, o zasięgu krajowym, międzynarodowym. PKD 94-99-Z

9) Udzielanie swoim członkom pomocy organizacyjno-ekonomicznej, prawnej, reprezentacja i obrona praw osób niepełnosprawnych, chorujących psychicznie i rodziny. PKD 94-99-Z

10)Współpraca z innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi, a w szczególności
z organami władzy państwowej i samorządowej, innymi stowarzyszeniami o podobnym     profilu oraz organizacjami dobroczynnymi i charytatywnymi. PKD 94-99-Z

3. Działalnością odpłatną Stowarzyszenia Dla Rodziny jest:

1) Integracja członków poprzez organizowanie wspólnych wyjazdów rekreacyjnych-rehabilitacyjnych, imprez kulturalno-rozrywkowych oraz sportowo-rekreacyjnych.PKD94-99-z

2) Organizowanie szkoleń, warsztatów i konferencji związanych z tematyką zdrowia dla rodzin i profesjonalistów. PKD 94-99-Z

 

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 9

 

 Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych

2) członków wspierających

3) członków honorowych.

 

§ 10

 

1. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna

działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

2.Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

 

§ 11

 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, która jest obywatelem polskim lub cudzoziemcem, także nie mającym miejsca zamieszkania na terenie Polski, która:

1) posiada pełnię praw publicznych,

2) jest zainteresowana działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym w szczególności osób chorych psychicznie oraz akceptuje cele Stowarzyszenia i daje rękojmię ich realizacji.

3) złoży pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, zobowiąże się do przestrzegania Statutu, regularnego uiszczania składek członkowskich oraz aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia.

 

 

§ 12

 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana

merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele która:

a) złoży deklarację wspierania stowarzyszenia

b) zostanie przyjęta przez Zarząd

2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach  Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez stowarzyszenie zadań. /działań/

3. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych  w podpisanej
i złożonej deklaracji.

4. Członek wspierający korzysta z praw wymienionych w §13 ust.1 pkt. b-e oraz posiada obowiązki określone w §13 ust. 2

 

§ 13

 

Osoby szczególnie zasłużone w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
a w szczególności osób chorych psychicznie mogą otrzymać status członka honorowego Stowarzyszenia.

Członek honorowy może korzystać z praw wymienionych w § 13 ust. 1 pkt. b-e.

 

 

§ 14

 

1.      Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

 

a) czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia

b) czynnego udziału w działalności i życiu Stowarzyszenia

c) zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących celów i działań Stowarzyszenia

d) korzystania z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności

e) korzystania z możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

 

2.      Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:

 

a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

b) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

c) przestrzegania norm współżycia społecznego,

d) regularnego opłacania składek członkowskich uchwalonych przez Walne Zebranie Członków,

e) przyczyniania się swoją postawą i działaniami do wzrostu roli i znaczenia oraz dbania
o dobre imię Stowarzyszenia,

f) regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń.

 

§ 15

 

Przynależność do Stowarzyszenia ustaje na skutek:

 

1. Wykreślenia członka z listy członków Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu
z powodu:

a) śmierci członka,

b) utraty zdolności do czynności prawnych

c) utraty praw publicznych,

d) likwidacji członka wspierającego,

e) złożenia przez członka do Zarządu pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia.

2. Wykluczenia ze Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu z powodu:

a) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 12

miesięcy,

b) działalności sprzecznej ze Statutem lub uchwałami organów  Stowarzyszenia

c) działania członka na szkodę Stowarzyszenia,

d) innej ważnej przyczyny zawinionej przez członka, który okazałby się niegodnym

bycia członkiem Stowarzyszenia.

3. Wykreślenie z listy członków lub wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje w

drodze stosownej uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej zwykłą większością

głosów osób obecnych przekazaną listownie zainteresowanemu.

 

4. Od uchwały Zarządu o wykreśleniu lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia, członek

ma prawo wnieść odwołanie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o

o którym mowa w pkt.3.

5. Odwołanie wnosi się pisemnie za pośrednictwem Zarządu. Odwołanie rozpatruje Walne

Zebranie Członków. Decyzja w tej sprawie podejmowana jest w formie uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§ 16

 

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków

2. Zarząd Stowarzyszenia

3. Komisja Rewizyjna.

§ 17

 

1. Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata od momentu ich wyboru, a ich wybór

odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego

Zebrania Członków w tym przedmiocie.

2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów

w obecności powyżej połowy członków uprawnionych do głosowania, o ile dalsze

postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

3. W przypadku zmniejszenia się składu osobowego organów statutowych

Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, Władzom Stowarzyszenia przysługuje

prawo uzupełnienia swojego składu spośród osób, które w ostatnich wyborach zostały zgłoszone a nie zostały wybrane, jednak liczba członków

dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

Uzupełnienia  dokonuje organ, którego skład uległ zmniejszeniu.

 

§ 18

 

Szczegółowy tryb pracy i zasady działania organów Stowarzyszenia określają

regulaminy opracowane:

1. dla Zarządu przez Zarząd i zatwierdzone przez Walne Zebranie Członków

2. dla Komisji Rewizyjnej przez Komisję i zatwierdzone przez Walne Zebranie Członków.

3.. Nie można być jednocześnie członkiem  Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Członkami

Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby pozostające ze sobą w stosunku

pokrewieństwa albo powinowactwa.

 

§ 19

 

Członkowie organów Stowarzyszenia tracą członkostwo w organach określonych

 w § 15 w pkt. 2 i 3 w przypadku:

1) upływu kadencji,

2) złożenia pisemnej rezygnacji,

3) odwołania przez organ powołujący,

4) prawomocnej uchwały o wykluczeniu ze Stowarzyszenia na skutek niepłacenia

składek,

5) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach organu,

którego są członkami. Utrata członkostwa następuje na wniosek organu. Do czasu

rozpatrzenia wniosku organu przez Walne Zebranie, członek organu zostaje

zawieszony w swoich prawach w organie w skład, którego wchodzi.

6) jeżeli zawieszony członek organu ostatecznie nie zostanie odwołany, zawieszenie traci moc z dniem podjęcia uchwały w tej sprawie przez Walne Zebranie Członków.

 

 

 

Walne Zebranie Członków

 

§ 20

 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków .

2. Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 

§ 21

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy podejmowanie uchwał w sprawach:

1) określania głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej

Stowarzyszenia,

2) podstawowych zadań Stowarzyszenia i sposobu ich realizacji,

3) rozpatrywania i przyjmowania sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji

Rewizyjnej,

4) zatwierdzanie sprawozdania finansowego

5) udzielania absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

6) wyboru Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w tym Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

7) zmian statutu,

8) rozpoznawania odwołań od uchwał Zarządu

9) zmiany siedziby Stowarzyszenia

10) dotyczących wniosków składanych przez organy Stowarzyszenia,

11) ustalania wysokości składek (raz w roku),

12) tworzenia funduszy celowych i zatwierdzania w tym zakresie regulaminów

13) powoływania komisji do załatwienia określonych spraw

14)podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego stowarzyszenia

15) rozwiązania, likwidacji Stowarzyszenia oraz przeznaczenia jego majątku po jego likwidacji.

 

§ 22

 

1. Walne Zebranie Członków ma prawo do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, a w przypadku braku wymaganej liczby obecnych członków uprawnionych do podejmowania uchwał, zwołuje się Walne Zebranie w drugim terminie (dopuszczalne jest w tym samym dniu), podanym do wiadomości członków wraz z terminem pierwszym. Wówczas Zebranie może podejmować wszelkie uchwały bez względu na liczbę obecnych członków, uprawnionych do podejmowania uchwał.

2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba, że przepisy niniejszego Statutu stanowią inaczej.

3 W razie równości głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego Walnego Zebrania, wybieranego każdorazowo na początku  Zebrania.

4. Uchwała Walnego Zebrania dotycząca zmian statutu, uszczuplenia majątku Stowarzyszenia, jego rozwiązania i likwidacji dla swojej ważności wymaga 2/3 ważnych oddanych głosów.

 

§ 23

 

W Walnym Zebraniu udział biorą:

1. z głosem decydującym – członkowie zwyczajni Stowarzyszenia,

2. z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście.

 

§ 24

 

Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej raz do roku powiadamiając o jego terminie, miejscu i porządku obrad na co najmniej 14 dni przed terminem jego zwołania.

 

§ 25

 

1. Nadzwyczajne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy ,

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej, która we wniosku ma obowiązek podać porządek obrad Walnego Zebrania,

c) na wniosek podpisany przez 1/3 liczbę członków, którzy we wniosku mają

obowiązek podać porządek obrad Zebrania.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

3.      W razie nie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania przez Zarząd w terminie,
o którym mowa w pkt.3, Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna.

 

Zarząd

 

§ 26

 

1. Zarząd składa się z 3-7 członków w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

 

2. Członkami Zarządu Stowarzyszenia mogą zostać osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 27

 

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu

oraz wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania Członków,

3) zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia,

4) uchwalanie okresowych planów działalności programowej i finansowej,

5) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

6) uchwalanie regulaminów wewnętrznych,

7) podejmowanie uchwał o przyjęciu, skreśleniu, wykluczaniu z listy członków Stowarzyszenia,

8) prowadzenie rejestru członków zawierającego dane niezbędne do prowadzenia działalności organizacyjnej,

9) zwoływanie Walnych Zebrań,

10) opracowywanie i składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

11) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał,

12) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,

13) kontrola terminowości płacenia składek,

14) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów, spadków i darowizn,

15) rozpatrywanie sporów miedzy członkami Stowarzyszenia, powstałych w związku z ich działalnością w Stowarzyszeniu. W przypadku podjęcia w tym zakresie uchwały przez Zarząd przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

16) oraz wszelkie inne nie zastrzeżone dla Walnego Zebrania Członków.

17) przystąpienia do organizacji krajowych i międzynarodowych

 

 

§ 28

 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał

2. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Komisji Rewizyjnej  i osoby zaproszone przez Zarząd, w obu przypadkach bez prawa do głosowania.

 

 

 

 

§ 29

 

Prezesa Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków.

1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu i biorąc pod uwagę § 25 pkt.

2 i 3 niniejszego Statutu, wybiera ze swego grona:

– Wiceprezesa,

– Sekretarza

– Skarbnika.

§ 30

 

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2

członków.

3. Do składania oświadczeń woli w zakresie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest: Prezes i wiceprezes łącznie lub prezes i pozostały członek zarządu łącznie a pod nieobecność Prezesa, Wiceprezes i pozostały członek zarządu łącznie.

4. Oświadczenie woli we wszystkich innych sprawach składają dwaj członkowie Zarządu łącznie.

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 31

 

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków:

a) Przewodniczącego, wybieranego przez Walne Zebranie Członków,

b) Zastępcy,

c) Sekretarza

2.      Komisja Rewizyjna konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu po wyborach.

 

§ 32

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności

Stowarzyszenia,

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie

wyjaśnień,

3) wnioskowanie o zwołanie Walnego Zebrania Członków,

4) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności,

5) występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla  Zarządu.

 

§ 33

 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani

    pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku

    pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

2. Członkami Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia mogą zostać osoby, które nie były skazane

    prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub

    przestępstwo skarbowe.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej z tytułu pełnienia funkcji w tym organie mogą otrzymywać

    zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne

    miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok

     poprzedni.

 

 

ROZDZIAŁ V

 

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 

 

§ 34

 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, dotacji, subwencji, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z  majątku Stowarzyszenia, udziałów i dywidend w spółkach prawa handlowego oraz ofiarności publicznej.

2. Stowarzyszenie, z zachowaniem dotychczas obowiązujących przepisów, może przyjmować

darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

3.Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

 

 

§ 35

 

Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania tylko majątkiem własnym i jego członkowie nie odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania Stowarzyszenia.

 

§ 36

 

Stowarzyszenie może tworzyć fundusze celowe, których wysokość określą regulaminy uchwalone przez Walne Zebranie Członków.

 

§ 37

 

Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej osobami bliskimi.

 

2) przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 

3) wykorzystywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

 

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 

§ 38

 

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością

2/3 głosów w  obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

W drugim terminie nie jest wymagane quorum.

 

§ 39

 

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków

większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

W drugim terminie nie jest wymagane quorum.

2. W razie podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje ono jednocześnie uchwałę o powołaniu likwidatora i przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia po zakończeniu likwidacji.

 Statut przyjęty uchwałą nr 03/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 04 marca 2013r. oraz uchwałą nr 05/2013 IX Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 27 marca 2013r. i uchwałą nr 1/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków z dnia 17.10.2013r.

Jak to działa?

Nasi współpracownicy opracują plan działania po wspólnym spotkaniu.