Stowarzyszenie "Dla Rodziny"

Sprawozdawczość

Projekt Opiekuńcza Łódź

By Trevor Runner

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 w formacie  PDF.

Sprawozdanie z działalności za rok 2020:  

Wstęp

W ciągu roku 2020 Stowarzyszenie funkcjonowało i prowadziło działania statutowe na rzecz zdrowia psychicznego, wsparcia rodziny, aktywizacji społecznej i zawodowej Osób Niepełnosprawnych (ON) wypełniając misję zapewnienia członkom stowarzyszenia wsparcia w zakresie opieki nad osobami chorującymi psychicznie oraz osobami niepełnosprawnymi. 

Stowarzyszenie realizowało dwa duże projekty wieloletnie w ramach pozyskanych w konkursach zadań zleconych.

Pierwszy program o nazwie TRANSFER – innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska realizowany jest od 2018 roku w partnerstwie. Stowarzyszenie w programie odpowiada za wsparcie kierowane do rodzin i opiekunów osób chorujących psychicznie. 

Drugi program Rozwój Usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej i Psychologa realizowany jest w ramach programu “Opiekuńcza Łódź – Bis”, w którym  Stowarzyszenie prowadzi usługę Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej.

W roku 2020 zrealizowano również mniejszy projekt na rzecz społeczności lokalnej, w której na co dzień funkcjonuje Stowarzyszenie, pod nazwą “Otwarte drzwi” ze środków programu grantowego “Moje Miejsce na Ziemi”- 3 edycja prowadzonego przez Fundację Orlenu.

Rok 2020 był wyjątkowo trudnym rokiem ze względu na wybuch pandemii COVID-19, który nastąpił w marcu 2020 roku. Pandemia zakłóciła i przerwała normalne funkcjonowanie, spowodowała dodatkowy spadek aktywności członkowskiej. Wymusiła zmiany w funkcjonowaniu. W skutek COVID-19 zmarł jeden z członków Zarządu Stowarzyszenia. W roku nastąpiły zmiany w komisji rewizyjnej oraz zmiana księgowości (firmy zewnętrznej prowadzącej księgi Stowarzyszenia). Pandemia rozpoczęła się w trakcie uruchamiania finansowania jednego z programów, którego realizację Stowarzyszenie rozpoczęło w styczniu 2020 r. dzięki wspólnym wysiłkom instytucji finansującej oraz realizatorów udało się uruchomić program.   

W celu utrzymania działalności i pracy Stowarzyszenia wprowadziliśmy narzędzia do pracy zdalnej oraz zakupiliśmy środki ochrony przeciwwirusowej, dzięki funduszom wyłonionym na ten cel w budżetach realizowanych programów. Utworzono stanowisko pomocowe informatyka, wprowadzono dodatkowy numer komórkowy. Umożliwiło to dalsze funkcjonowanie Stowarzyszenia w trakcie pandemii, utrzymanie kontaktu z członkami Stowarzyszenia, zapewnionie funkcjonowania pomocowej grupy rodzin i opiekunów ON, organizowanie warsztatów w formie on-line, dzięki środkom z programu TRANSFER.  Członkowie stowarzyszenia służyli sobie wzajemną pomocą w trudnych sprawach rodzinnych, socjalnych oraz w zakresie zagadnień prawnych.

Zrealizowane projekty w ramach zadań zleconych

    1.  Rozwój usług asystenta AOON i psychologa

W roku 2020 Stowarzyszenie „Dla Rodziny” rozpoczęło realizację zadania „Rozwój usług asystenta AOON i psychologa” w ramach drugiej edycji programu „Opiekuńcza Łódź – Bis” ze środków EFS poprzez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

Celem projektu było wspieranie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu i poprawie funkcjonowania, wspieranie ich aktywności społecznej. Zespół merytoryczny projektu składał się z: psychologa (1 etat), asystentów osobistych ON (25os.) i wolontariuszy. Zadaniem asystentów jest pobudzenie aktywności osoby chorującej, wsparcie i pomoc w codziennych czynnościach związanych z funkcjonowaniem, prowadzeniem domu, dojazdami, rehabilitacją, uczestnictwem w życiu społecznym, towarzyskim i kulturalnym. Usługa asystenta była nieodpłatna i obejmowała wizyty w domu podopiecznego i spędzanie z nim czasu średnio 2 razy w tygodniu po 2-4 godziny. Wychodząc z domu podopieczni uczestniczą w życiu społecznym, są jego częścią, co jest najlepszą formą przeciwdziałania izolacji i stygmatyzacji. W wyniku realizacji projektu objęto programem ponad 50 osób niepełnosprawnych w wieku od 7 do 70 lat, głównie osoby między 30 a 50 rokiem życia. Opieką objęte były osoby z takimi niepełnosprawności jak: ADHD, schizofrenia, porażenie mózgowe, niedowład czterokończynowy, zanik mięśni, zaburzenia intelektualne, niepełnosprawności ukłądu ruchowego, wada wzroku (niedowidzenie), epilepsja i inne. 

Realizacja projektu planowana jest na dwa lata do grudnia 2021 roku. Program Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej Stowarzyszenie realizuje od 2015 roku dzięki nawiązanej wówczas współpracy z Warszawską Fundacją “Hej, Koniku”.

    2. TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska.

W roku 2020 kontynuowana była realizacja projektu psychoedukacyjnego TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. Projekt wpisuje się w cele statutowej działalności Stowarzyszenia. Dzięki projektowi funkcjonować może w siedzibie grupa pomocowa rodzin. . Celem programu: jest wsparcie dla rodzin i opiekunów w rehabilitacji i opiece nad osobami chorującymi psychicznie. Dostępne są konsultacje indywidualne z psychologiem, porady prawne, konsultacje z pracownikiem socjalnym. Organizowane są warsztaty psychoedukacyjne z lekarzami psychiatrii oraz terapeutami – grupa wsparcia dla rodzin i opiekunów chorujących psychicznie (odbywająca się w każdy ostatni czwartek miesiąca). W roku 2020 zrealizowano m.in. następujące tematy: 

    • Zdrowie psychiczne – profilaktyka, leczenie

    • Budowanie relacji w rodzinie, umiejętności rozwiązywania problemów

    • Radzenie sobie ze stresem i lękiem 26.11.2020

    • Jak dbać o zdrowie psychiczne

    • Wartości w życiu – grupa wsparcia dla rodzin

    • Wstęp do mindfulness – trening uważności

    • Optymizmu można się nauczyć

    3. Moje Miejsce na Ziemi” – Otwarte Drzwi

Z pomocą programu Fundacji Orlen „Moje Miejsce na Ziemi” w roku 2020 Stowarzyszenie realizowało projekt pod nazwą „Drzwi Otwarte”. Projekt to wspólne działania Stowarzyszenia „Dla Rodziny”, Pracowni Artystycznej Zygmunta Łukasiewicza, pracowni edukacji „Łamigłówka – Nauka to Zabawa, oraz mieszkańców podwórka przy ul. Piotrkowska 38. Wspólnie zmienialiśmy podwórko zakładając kolorowy ogród, sadząc drzewka, instalując zbiornik na wodę deszczową. Dbanie o roślinność integrowało mieszkańców podwórka, miejsce stało się przyjaźniejszą przestrzenią do życia, pracy oraz wypoczynku. Do podlewania ogrodu wykorzystywana jest woda deszczowa zbierana w specjalnie zakupionym zbiorniku ze środków programu. Planowany był także remont wspólnej przestrzeni klatki schodowej, planowano wymianę drzwi wejściowych i usunięcie przeszkody architektonicznej. Zebrano podpisy od mieszkańców, przygotowano pismo do zarządcy lokalu ZLM. Z uwagi m.in. na niewystarczające środki finansowe, brak wsparcia administratora remontu nie udało się wykonać.  

Prace adaptacyjne w siedzibie Stowarzyszenia

W sposób ciągły, w miarę możliwości finansowych prowadzone są prace adaptacyjne, remontowe i bieżące prace techniczno-eksploatacyjne w siedzibie Stowarzyszenia. 

W roku 2020 przeprowadzono częściowy remont pomieszczenia gospodarczego w lokalu 10U, utworzono ciąg wentylacyjny. W ciągach komunikacyjnych pomiędzy pomieszczeniami zainstalowano schody z poręczami dostosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Wykonano częściowy remont pomieszczenia 9U, które od sierpnia 2020 roku służy jako nowe pomieszczenie wielofunkcyjne. Uruchomiono dodatkową toaletę. W ten sposób zwiększono znacznie funkcjonalność siedziby Stowarzyszenia. 

Lokal nadal wymaga licznych prac remontowych – m.in. wymiana drzwi wejściowych, remont pomieszczenia 10U, dalsza poprawa ciągów komunikacyjnych, prace wykończeniowe, wyposażenie świetlicy w sprzęt do prowadzenia warsztatów, rozbudowa osprzętu IT, usunięcie bariery architektonicznej w dostępie na klatce schodowej w postaci trzech stopni. Prace będą przeprowadzane w miarę posiadanych zasobów finansowych i organizacyjnych. 

Wolontariat

Stowarzyszenie w ciągu roku 2020 organizowało stanowiska wolontariackie. Zadania wolontariackie realizowane były m.in. w ramach programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej ale także w Stowarzyszeniu przy pracach biurowych oraz gospodarczych.  Wolontariuszami były osoby w różnym wieku i z różnym doświadczeniem, studenci ostatnich lat kierunków społecznych np. psychologia, pedagogika ale także osoby przechodzące czy będące już na emeryturze. Wolontariusze wnosili wiele cennego zaangażowania, pomagali osobom ON w codziennym funkcjonowaniu, poszukiwaniu pracy, motywowali do aktywności.

Udział w wydarzeniach zewnętrznych

Przedstawiciele Stowarzyszenia w dniu 8 lutego 2020r. wzięli udział w  XIV Forum Organizacji Pacjentów organizowanym co roku w dniu Święta Chorego przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Forum jest spotkaniem organizacji pacjenckich ze wszystkich dziedzin zdrowia. W roku 2020 odbyło się z udziałem Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego, Sekretarz Stanu w MZ Józefy Szczurek-Żelazko; Rzecznika Praw Pacjenta Bartłomieja Chmielowca; Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Adama Niedzielskiego oraz ks. Arkadiusza Nowaka organizatora i pomysłodawcy Forum. 

Z uwagi na pandemię udział w wydarzeniach zewnętrznych był znacznie skromniejszy.

 Inne działania integracyjne:

W dniu 25 września 2020r. zorganizowano Piknik Podwórkowy  “Tu mieszkam, uczę się, dbam o zdrowie” – całodzienną imprezę integracyjną przygotowaną wspólnie z Pracownią Edukacyjną „Nauka to zabawa”, Pracownią Artystycznej PAPaZ oraz mieszkańcami podwórka przy ul. Piotrkowska 38. Podczas pikniku odbyły się występy artystyczne zespołów muzycznych, podopiecznego programu AOON, animacje podwórkowe, opowieści o łódzkich podwórkach, prezentacja konkursu architektonicznego “Prześwity bramowe”, warsztaty makramy,  poczęstunek, konkursy i zabawy dla dzieci. Z wydarzenia powstała relacja w TV Toya.

W ciągu roku prowadzono prace przy podwórku, które zmieniło swój wygląd oraz zyskało społeczny i artystyczny charakter. Prace ogrodnicze integrowały mieszkańców, najemców, sąsiadów. Prace artystyczne powstawały dzięki Pracowni artystycznej Zygmunta Łukasiewicza PAPaZ. Posadzono wraz z wolontariuszami pierwsze drzewka. Efekt prac został dostrzeżony przez grupy przewodników łódzkich, którzy oprowadzając wycieczki często zaglądają na podwórko przy Piotrkowskiej 38. 

Stowarzyszenie „Dla Rodziny” wsparło akcję „WspierajSeniora” zainicjowaną przez Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, koordynowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, to program, którego celem była pomoc osobom starszym oraz samotnym w takcie trwania pandemii.

Zorganizowano przekazanie na rzecz Stowarzszenia i podwórka 60 sztuk sadzonek kwiatowych z ogólnopolskiej akcji odkupowania chryzantem od ich producentów. Kwiaty ozdobiły podwórko przy Piotrkowskej 38/36 przedłużając funkcjonowanie ogrodu na czas jesiennych dni. Kwiaty pozyskane poprzez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łodzi ARMiR. 

Zorganizowano cykl stacjonarnych i on-linowych warsztatów z Makramy  – sztuki wyplatania sznurka prowadzonych przez jedną z podopiecznych programu AOON.

Status OPP

Stowarzyszenie posiada status OPP od roku 2017, w związku z tym w roku 2020   po raz czwarty korzystało ze środków 1%. Środki te zawsze są dużym wsparciem w działalności. Wykorzystane zostały jako wsparcie w kontynuowaniu bieżących działań statutowych, w tym między innymi pokrycie kosztów adaptacji pomieszczeń w siedzibie Stowarzyszenia. 

Współpraca z organizacjami i instytucjami:

W roku 2019 Zarząd współpracował z instytucjami z terenu Łodzi i całego kraju oraz z organizacjami pozarządowymi, działającymi w obszarze psychiatrii środowiskowej i innych obszarach, które przyczyniają się do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia. Współpracowano między innymi z Federacją Stowarzyszeń – Związkiem Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorujących Psychicznie „Pol-Familia” z siedzibą w Toruniu i Toruńskim Stowarzyszeniem Współpraca. W marcu 2020 roku zmarł prezes Federacji Andrzej Warot w związku z czym działalność została ograniczona.  O dalszym losie Federacji zadecyduje Zarząd w roku 2021.

Prowadzono współpracę z Instytutem Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, w Warszawie, Towarzystwem Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi, Biurem Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie – w szególmości z departamentem ds.  Zdrowia psychicznego. 

Aktywizacja zawodowa i zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Zarząd organizacji tworzy przy stowarzyszeniu stanowiska pracy, które powierza osobom z orzeczoną niepełnosprawnością. Wynagrodzenia tych osób są refundowane częściowo ze środków PFRON (SODiR) oraz z utworzonego przy stowarzyszeniu celowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej, który zasilany jest ze składek i darowizn członków stowarzyszenia oraz innych darczyńców, którym bliski jest cel aktywizacji i pomocy osobom chorującym psychicznie oraz ze środków pochodzących z 1%. W roku 2020 roku prowadzono w ten sposób 4 stanowiska pracy potrzebne w stowarzyszeniu o łącznym wymiarze 1,66 etatu. Utworzono jedno nowe stanowisko 0,33 etatu administratora IT w odpowiedzi na potrzeby prowadzenia działalności w formie zdalnej w czasie pandemii. Planowane jest utworzenie w ten sposób kolejnych stanowisk w miarę możliwości finansowych i organizacyjnych Stowarzyszenia.  

W ciągu roku prowadzono w stowarzyszeniu stanowiska stażowe (pracownik biurowy, gospodarczy i inne) oraz miejsca praktyk (psycholog, opiekun osób starszych i niepełnosprawnych) 

Pozostałe działania 

Członkowie stowarzyszenia nieodpłatnie pomagali w rozwiązywaniu trudnych spraw rodzinnych, udzielali porad, podejmowali się pomocy prawnej. W ciągu roku 2020 na bieżąco prowadzona była i aktualizowana strona internetowa stowarzyszenia, na której umieszczane były m.in. informacje, dotyczące zdrowia psychicznego, ogłoszenia o realizowanych projektach oraz o planowanych spotkaniach psychoedukacyjnych.  Stowarzyszenie „Dla Rodziny” aktualizuje informacje o swojej działalności także za pomocą portalu społecznościowego Facebook.

Sprawozdanie przyjęte w dniu 13.07.2021 r. uchwałą nr 1/2021 XVII Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Dla Rodziny” w Łodzi.

Stowarzyszenie można wspierać przesyłając darowiznę lub 1% podatku. Dziękujemy!

Nr KRS: 0000207011

Nr konta bankowego:

25 1500 1038 1210 3007 7890 0000

Bank BZ WBK oddział Łódź