Stowarzyszenie "Dla Rodziny"

Opiekuńcza Łódź - bis

Projekt Opiekuńcza Łódź

By Trevor Runner

 

Zapraszamy osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, zamieszkałe na terenie miasta Łodzi oraz rodziny i opiekunów tych osób do korzystania z pomocy asystenta. Stowarzyszenie „Dla Rodziny” realizuje zadanie  „Rozwój usług AOON i psychologa” w ramach projektu  „Opiekuńcza Łódź- Bis”  w okresie 2020-2022. 

 

Stowarzyszenie „Dla Rodziny” realizuje program „Opiekuńcza Łódź – Bis”, w ramach którego umożliwia osobom z niepełnosprawnością wsparcie Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej. Zadaniem Asystenta jest towarzyszenie Podopiecznemu w życiu codziennym, kształtowanie zaradności, aktywizowanie, pomoc w radzeniu sobie z trudnościami. Wspiera on rozwój osobisty Uczestnika Projektu, pomaga w nabywaniu nowych umiejętności, ale także motywuje do doskonalenia zasobów, które Podopieczny posiada. Rola Asystenta okazuje się niezwykle przydatna w obecnym, trudnym okresie związanym z sytuacją epidemiczną w kraju. To między innymi dzięki Asystentowi Podopieczny nie musi martwić się o zakupy, leki, ale także zwykłe podniesienie na duchu i towarzystwo w czasie, który niejednego z nas wystawia na próbę samotności. Praca odbywa się na podstawie trójstronnego kontraktu (Uczestnik-Asystent-Stowarzyszenie). Podopieczni i ich rodziny/opiekunowie w ramach programu mogą korzystać ze wsparcia psychologa programu. 

 

Wsparcie Asystenta jest odpowiedzią na szczególnie trudną sytuację osób chorujących, niepełnosprawnych lub niesamodzielnym oraz ich rodzin w zakresie prawidłowego i możliwie samodzielnego funkcjonowania w swoim środowisku. Pomoc asystenta może odciążyć opiekunów faktycznych, umożliwiając również podjęcie aktywności np. zawodowej, społecznej. Program realizowany jest od stycznia 2020 roku przez kolejne dwa lata (aktualizacja:  przedłużony do dnia 31.05.2022r.). Usługa Asystenta jest nieodpłatna (finansowana poprzez SdR ze środków programu) i obejmuje wizyty w domu podopiecznego, towarzyszenie w codziennych aktywnościach średnio 2-3 razy w tygodniu po 2-4 godziny.  

Przykładowe czynności wykonywane przez Asystenta: 

  • wspieranie rozwoju kontaktów uczestnika projektu (OzN) z innymi ludźmi,  
  • wspieranie i motywowanie UP do podejmowania aktywności w domu i poza miejscem zamieszkania, kształtowanie umiejętności społecznego funkcjonowania, 
  • rehabilitacja społeczna – aktywizacja społeczna, praca nad wzrostem samodzielności beneficjentów poprzez pracę indywidualną z uczestnikiem projektu, 
  • wspieranie i umożliwianie UP dojazdu do szkoły, pracy, na zajęcia, rehabilitację, leczenie, etc.,  
  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych formalności, 
  • współpraca z instytucjami pomocowymi, 
  • kształtowanie zaradności i umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, motywowanie do aktywności,  

Informacje formalne 

Program „Opiekuńcza Łódź Bis” RPLD.09.02.01-10-A011/19 realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś IX. Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. 

Partner Stowarzyszenie „Dla Rodziny” realizuje zadanie nr 10: Rozwój usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej i Psychologa. Partner DR. 

Źródło finansowania: Środki Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Środki Państwa 

Okres realizacji: 01.01.2020 – 31.05.2022

Zasady zgłaszania: 

Zgłoszenia przyjmowane są w trybie ciągłym, a nabór Uczestników Projektu prowadzony jest do wyczerpania limitu miejsc. Ze wsparcia skorzystać mogą zarówno osoby dorosłe (do 70 r.ż.), jak i dzieci oraz młodzież. Zgłoszenia przyjmowane są drogą telefoniczną oraz mailową, można także wykorzystać druk zgłoszenia (poniżej) i dostarczyć go do siedziby Stowarzyszenia „Dla Rodziny” najlepiej umawiając się wcześniej na spotkanie.  

 

kontakt: tel. 42 616 05 16, 

Psycholog/opiekun merytoryczny programu: 

Katarzyna Siedlecka (od.27.04.2021r.)  k.siedlecka@dla-rodziny.org.pl  
e-mail: stowarzyszenie@dla-rodziny.og.pl 

  

DRUK ZGŁOSZENIA DO POBRANIA: 

nr1_dekl_uczestn_w_proj

Dłonie

Stowarzyszenie można wspierać przesyłając darowiznę lub 1% podatku. Dziękujemy!

Nr KRS: 0000207011

Nr konta bankowego:

25 1500 1038 1210 3007 7890 0000

Bank BZ WBK oddział Łódź