Stowarzyszenie "Dla Rodziny"

O Nas

"Na świecie jest tyle miłości, że wystarczy dla wszystkich, trzeba tylko rozejrzeć się dookoła. " Kurt Vonnegut

Organizacja Pozarządowa

Stowarzyszenie "Dla Rodziny"

E-mail

stowarzyszenie@dla-rodziny.org.pl

Telefon

+42 616 05 16

O nas
Witamy na stronie łódzkiego Stowarzyszenia Rodzin Działających na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Dla Rodziny”, którego misją jest  działanie na rzecz rozwoju wszelkich form oparcia, służących zdrowiu psychicznemu społeczeństwa.

Zapraszamy do kontaktu z nami osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny, które uważają za celowe korzystanie z fachowej pomocy w rozwiązywaniu codziennych problemów , znalezieniu pracy, wspieraniu terapii.

Uważamy, że rodzina jest najważniejszym środowiskiem życia człowieka, wymagającym ciągłej troski, refleksji i podejmowania wysiłków, by była środowiskiem jak najzdrowszym, umożliwiającym harmonijny i pełny rozwój każdego z jej członków. Wspierając rodzinę pomagamy sobie nawzajem. Otwarci jesteśmy na różne poglądy ale stronimy od ideologii a najważniejszy jest kontakt indywidualny z każdym człowiekiem, poświęcony czas, zaangażowanie, wspólnie podejmowane działania i zrozumienie.

W ciągu 10 lat funkcjonowania realizowaliśmy następujące formy pomocy: • zespoły leczenia domowego, • konsultacje indywidualne z psychologiem, • spotkania grupowe, prowadzone przez psychologa na zasadzie grup wsparcia, • spotkania psychoedukacyjne z lekarzem psychiatrą, • wyjazdy integracyjne oraz • szkolenia i warsztaty z zakresu komunikacji, psychoedukacji i ekonomii społecznej • program aktywizacji zawodowej, wydawaliśmy ogólnopolski kwartalnik POL-FAMILIA, organizowaliśmy kampanie społeczne na rzecz zdrowia psychicznego ( obchody Dnia Zdrowia Psychicznego, Schizofrenia-Otwórzcie Drzwi, Bieg Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie, przemarsz ulicą Piotrkowską)


Stowarzyszenie Rodzin Działających na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Dla Rodziny” zostało utworzone w 2004 roku przez członków smopomocowej grupy rodzin, działającej przy Towarzystwie Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi, wcześniej członkowie spotykali się w ramach grupy wsparcia i przyczyniali się do rozwoju form pomocy dla osób chorujących psychicznie i ich rodzin.

Członkami stowarzyszenia są rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych chorujących psychicznie, którzy organizują prace stowarzyszenia, tworzą grupę wsparcia, uczestniczą w spotkaniach grupy terapeutycznej.

Celem naszej działalności jest:

 • propagowanie idei, postaw i inicjatyw, służących aktywizowaniu społeczeństwa na rzecz pomocy osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne oraz zapobieganiu stygmatyzacji i dyskryminacji tych osób,
 • wspieranie działania podstawowej opieki specjalistycznej w zakresie terapii i rehabilitacji osób z problemami psychicznymi i ich rodzin,
 • wspieranie działań na rzecz powstania i rozwoju środowiskowej opieki psychiatrycznej, która zapewniałaby ciągłość opieki nad chorym i monitorowanie stanu jego zdrowia po każdym pobycie w szpitalu, w celu zapobiegania kolejnym hospitalizacjom lub ograniczenia czasu ich trwania,
 • pomoc organizacyjna i rzeczowa dla osób chorych (mająca przygotować je do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie) oraz tworzenie warunków do ich integracji z otoczeniem.

Stowarzyszenie organizuje szkolenia, udziela pomocy prawno-organizacyjnej oraz prowadzi działalność edukacyjno-informacyjną, przeciwdziałającą stygmatyzacji osób, cierpiących na zaburzenia psychiczne. Zgodnie z założeniami programowymi realizujemy następujące zadania:

 • prowadzenie grupowej terapii rodzin z udziałem osób niepełnosprawnych,
 • prowadzenie indywidualnej terapii dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
 • organizowanie wyjazdów integracyjnych,
 • organizowanie wyjazdów turystyczno-rekreacyjnych,
 • udział w szkoleniach dotyczących organizacji pozarządowych,
 • uczestnictwo w działaniach Związku Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie „Pol-Familia”,
 • organizacja imprez okolicznościowych,
 • działania związane z realizacją zadań psychiatrii środowiskowej – prowadzenie zespołów opieki i leczenia środowiskowego; aktywne uczestnictwo w pracach Łódzkiej Filii Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (działanie na rzecz rozwoju psychiatrii środowiskowej w regionie łódzkim),
 • udział w konferencjach i seminariach,
 • partnerstwo w projekcie „Pasja bez barier”, mające na celu aktywizację osób chorujących psychicznie poprzez ich uczestnictwo (wraz z rodzinami) w zajęciach hipoterapeutycznych,
 • prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie spraw socjalnych,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej dla osób chorujących i ich rodzin.


Nasz Zespół

P91905761-min

Piotr Chuchler

Prezes Zarządu

Stowarzyszenie „Dla Rodziny”, prowadzi od 2008 r. 

ms-icon-310x310

Tadeusz Klemba

Wiceprezes Zarząðu

Certyfikowana psychoterapeutka pracująca w podejściu krótkoterminowym skoncentrowanym na rozwiązaniu BSFT, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień, psycholog, trenerka, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu.  W Stowarzyszeniu „Dla Rodziny” pracuje od roku 2015 jako psycholog w projekcie Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej, a obecnie w ramach projektu Transfer prowadzi konsultacje indywidualne oraz grupę wsparcia dla członków rodzin osób chorujących psychicznie.

Jak to działa?

Nasi współpracownicy opracują plan działania po wspólnym spotkaniu.