You are currently viewing Szkolenie dla Asystentów- bhp oraz elementy pierwszej pomocy
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Szkolenie dla Asystentów- bhp oraz elementy pierwszej pomocy

  • Post author:
  • Post category:Szkolenie

26.10.2021 r. w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się szkolenie pt. „Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz elementy pierwszej pomocy w pracy AOON”. Szkolenie było przeprowadzane przez pracowników firmy Aura BHP i Kadry dla dwóch grup zespołu projektu ,,Rozwój usług AOON i psychologa” w godz. 9-11:15 oraz 16-18:15. Miało na celu poszerzenie wiedzy Asystentów z zakresu bezpieczeństwa pracy, która odbywa się w różnych warunkach i miejscach (ulica, przychodnia, urząd, mieszkanie, park, transport publiczny itp.). Uczestnicy szkolenia usystematyzowali zasady postępowania podczas zagrożeń pożarowych, ewakuacji, zasady bezpieczeństwa przy stosowaniu środków chemicznych i w trakcie dźwigania. Omówiono jak udzielić pomocy w sytuacji zadławienia, omdlenia oraz zatrzymania krążenia. Asystenci oraz wolontariusze przećwiczyli w parach resuscytację krążeniowo-oddechową i pozycję boczną ustaloną. Podczas szkolenia była możliwość wymiany doświadczeń Asystentów w pracy z osobami o różnym stopniu i rodzaju niepełnosprawności oraz przedstawienia zagrożeń, jakie mogą się pojawiać na ulicy, w instytucjach, ale także w domach prywatnych. Spotkanie zainspirowało zespół Asystentów do podejmowania większej profilaktyki w kontekście zagrożenia zdrowia, uwrażliwiło na wczesne rozpoznawanie niebezpiecznych sytuacji. Wiedza zdobyta na szkoleniu pozwoli Asystentom skuteczniej udzielić pierwszej pomocy oraz zachować większy spokój podczas realnego zagrożenia, którego często nie można przewidzieć.

Szkolenie odbyło się dzięki programowi Opiekuńcza Łódź – Bis, który jest finansowany ze środków EFS poprzez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA