Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej w Łodzi  

Zapraszamy osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, zamieszkałe na terenie miasta Łodzi oraz rodziny i opiekunów tych osób do korzystania z pomocy asystenta.  Stowarzyszenie „Dla Rodziny” realizuje zadanie „Rozwój wsparcia Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej dla mieszańców Łodzi” w okresie czerwiec – grudzień 2022r. we współpracy z MOPS w Łodzi w ramach programu MRiPS.   

Stowarzyszenie „Dla Rodziny” realizuje program w ramach którego umożliwia osobom z niepełnosprawnością wsparcie Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej. Zadaniem Asystenta jest towarzyszenie Podopiecznemu w czynnościach dnia codziennego, aktywizowanie, kształtowanie zaradności, pomoc w radzeniu sobie z trudnościami. Wspiera on rozwój osobisty Uczestnika Projektu, pomaga w nabywaniu nowych umiejętności, ale także motywuje do doskonalenia zasobów, które Podopieczny posiada. Rola Asystenta okazuje się niezwykle przydatna dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. To między innymi dzięki Asystentowi Podopieczny nie musi martwić się o zakupy, leki, ale także zwykłe podniesienie na duchu i towarzystwo w czasie, który niejednego z nas wystawia na próbę samotności oraz długotrwały stres. Praca odbywa się na podstawie trójstronnego kontraktu (Uczestnik-Asystent-Stowarzyszenie). Podopieczni i ich rodziny/opiekunowie w ramach programu mogą korzystać ze wsparcia psychologa programu. Program zachęca i umożliwia korzystanie z dóbr kultury (muzeum, kino, teatr, wystawy itp.) poprzez dofinansowanie zakupu biletów dla Asystentów z podopiecznymi. 

Wsparcie Asystenta jest odpowiedzią na szczególnie trudną sytuację osób chorujących, niepełnosprawnych lub niesamodzielnym oraz ich rodzin w zakresie prawidłowego i możliwie samodzielnego funkcjonowania w swoim środowisku. Pomoc Asystenta może odciążyć opiekunów faktycznych, umożliwiając również podjęcie aktywności np. zawodowej, społecznej. 

Usługa Asystenta jest bezpłatna i obejmuje wizyty w domu podopiecznego, towarzyszenie w codziennych aktywnościach średnio 2-3 razy w tygodniu. 

Przykładowe czynności wykonywane przez Asystenta: 

  •  wspieranie rozwoju kontaktów uczestnika projektu (OzN) z innymi ludźmi,   
  • wspieranie i motywowanie do podejmowania aktywności w domu i poza miejscem zamieszkania, kształtowanie umiejętności społecznego funkcjonowania,  
  • rehabilitacja społeczna – aktywizacja społeczna, praca nad wzrostem samodzielności beneficjentów poprzez pracę indywidualną z uczestnikiem projektu,  
  • wspieranie i umożliwianie OzN dojazdu do szkoły, pracy, na zajęcia, rehabilitację, leczenie, etc.,   
  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych formalności,  
  • kształtowanie zaradności i umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych  

Zasady zgłaszania:   Zgłoszenia przyjmowane są w trybie ciągłym, a nabór Uczestników Projektu prowadzony jest do wyczerpania limitu miejsc. Ze wsparcia skorzystać mogą osoby dorosłe, dzieci oraz młodzież do 16 r.ż. Zgłoszenia przyjmowane są drogą telefoniczną, mailową, lub stacjonarnie w siedzibie Stowarzyszenia. Można także wykorzystać druk zgłoszenia (poniżej) i dostarczyć go do siedziby Stowarzyszenia „Dla Rodziny”, najlepiej umawiając się wcześniej na spotkanie w siedzibie Stowarzyszenia ul. Piotrkowska 38 lok. 9 U (w godz. 9-16) 

kontakt: tel. 42 616 05 16, 503 773 567,  
Psycholog/opiekun merytoryczny programu:  
Katarzyna Siedlecka  k.siedlecka@dla-rodziny.org.pl
e-mail: stowarzyszenie@dla-rodziny.og.pl


Zadanie ,,Rozwój wsparcia Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej dla mieszańców Łodzi” jest zrealizowane dzięki finansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.