Zaproszenie na Walne Zgromadzenie -13 lipca 2021 r.

Stowarzyszenie Rodzin Działających na Rzecz Zdrowia Psychicznego ,,Dla Rodziny”uprzejmie informuje Członków Stowarzyszenia,iż w dniu 13 lipca 2021r.(wtorek)o godzinie 16.30(w drugim terminie o godz.17.00)odbędzie się XVII Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Dla Rodziny”.

 Zebranie odbędzie się w formie hybrydowej(stacjonarnie w Siedzibie Stowarzyszenia oraz on-line za pomocą platformy internetowej TEAMS).Link do spotkania: https://bit.ly/walne_zgromadzenie2021 

Prosimy   o   zalogowanie się na  swoje  indywidualne  konta  członkowskie (np.: j.kowalski@teams.dla-rodziny.org.pl) 5  minut  wcześniej w    celu    sprawdzenia połączenia.Zebranie w  części  stacjonarnej odbędzie  się w  siedzibie  Stowarzyszenia  przy ul.  Piotrkowskiej  38 lok 9U.Informacje  pod  telefonem: 426160516 lub  e-mail: stowarzyszenie@dla-rodziny.org.pl.

Na  zebraniu  zostaną omówione  realizowane i przygotowywane projekty, podjęte decyzje dotyczące składu Władz Stowarzyszenia i możliwości funkcjonowania Stowarzyszenia w roku 2021i 2022r. 

Porządek obrad: 13 lipca 2021 (wtorek) 

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4. Odczytanie protokołu z poprzedniego walnego zebrania.

5. Powołanie następującej komisji:

a. skrutacyjnej,

b. mandatowo- regulaminowej,

c. wniosków i uchwał

6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2020.

7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2020.

8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań, planu na rok 2021 i udzieleniem absolutorium Zarządowi za działalność w roku 2020 oraz podjęcie uchwały o przeznaczeniu wyniku finansowego.

9. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Zarządu Stowarzyszenia kadencji 2018-2022r

10. Sprawy różne, dyskusja.

11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

12. Zamknięcie obrad.      

Piotr Chuchler 

Prezes Zarządu Stowarzyszenia