Zapytanie ofertowe dotyczące naboru Asystentów Osobistych Osoby Niepełnosprawnej

Stowarzyszenie „Dla Rodziny" w Łodzi zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym związanym z naborem Asystentów Osobistych Osoby Niepełnosprawnej  w ramach realizowanego w okresie.02.10.2017r.-31.10.2019r.  projektu „Opiekuńcza Łódź". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Lider Projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi. Priorytet:IX Włączenie społeczne. Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Treść zapytania wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi pod adresem internetowym Regionalnego Programu Operacyjnego dla  Osi VIII Zatrudnienie i IX Włączenie Społeczne: http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/zapytania-ofertowe