Stowarzyszenie "Dla Rodziny"

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej AOON

Projekt Opiekuńcza Łódź

By Trevor Runner

Stowarzyszenie „Dla Rodziny” realizuje program „Opiekuńcza Łódź – Bis”, w ramach którego umożliwia osobom z niepełnosprawnością wsparcie Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej. Zadaniem Asystenta jest towarzyszenie Podopiecznemu w życiu codziennym, kształtowanie zaradności, aktywizowanie, pomoc w radzeniu sobie z trudnościami. Wspiera on rozwój osobisty Uczestnika Projektu, pomaga w nabywaniu nowych umiejętności, ale także motywuje do doskonalenia zasobów, które Podopieczny posiada. Rola Asystenta okazuje się niezwykle przydatna w obecnym, trudnym okresie związanym z sytuacją epidemiczną w kraju. To między innymi dzięki Asystentowi Podopieczny nie musi martwić się o zakupy, leki, ale także zwykłe podniesienie na duchu i towarzystwo w czasie, który niejednego z nas wystawia na próbę samotności. Praca odbywa się na podstawie trójstronnego kontraktu (Uczestnik-Asystent-Stowarzyszenie). Podopieczni i ich rodziny/opiekunowie w ramach programu mogą korzystać ze wsparcia psychologa programu. 

 

Wsparcie Asystenta jest odpowiedzią na szczególnie trudną sytuację osób chorujących, niepełnosprawnych lub niesamodzielnym oraz ich rodzin w zakresie prawidłowego i możliwie samodzielnego funkcjonowania w swoim środowisku. Pomoc asystenta może odciążyć opiekunów faktycznych, umożliwiając również podjęcie aktywności np. zawodowej, społecznej. Program realizowany jest od stycznia 2020 roku przez kolejne dwa lata do dnia 31.12.2021r.. Usługa Asystenta jest nieodpłatna (finansowana poprzez SdR ze środków programu) i obejmuje wizyty w domu podopiecznego, towarzyszenie w codziennych aktywnościach średnio 2-3 razy w tygodniu po 2-4 godziny.  

Przykładowe czynności wykonywane przez Asystenta: 

  • wspieranie rozwoju kontaktów uczestnika projektu (OzN) z innymi ludźmi,  
  • wspieranie i motywowanie UP do podejmowania aktywności w domu i poza miejscem zamieszkania, kształtowanie umiejętności społecznego funkcjonowania, 
  • rehabilitacja społeczna – aktywizacja społeczna, praca nad wzrostem samodzielności beneficjentów poprzez pracę indywidualną z uczestnikiem projektu, 
  • wspieranie i umożliwianie UP dojazdu do szkoły, pracy, na zajęcia, rehabilitację, leczenie, etc.,  
  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych formalności, 
  • współpraca z instytucjami pomocowymi, 
  • kształtowanie zaradności i umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, motywowanie do aktywności,  

Informacje formalne 

Program „Opiekuńcza Łódź Bis” RPLD.09.02.01-10-A011/19 realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś IX. Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. 

Partner Stowarzyszenie „Dla Rodziny” realizuje zadanie nr 10: Rozwój usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej i Psychologa. Partner DR. 

Źródło finansowania: Środki Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Środki PaństwaS  

Okres realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2021 

Zasady zgłaszania: 

Zgłoszenia przyjmowane są w trybie ciągłym, a nabór Uczestników Projektu prowadzony jest do wyczerpania limitu miejsc. Ze wsparcia skorzystać mogą zarówno osoby dorosłe (do 70 r.ż.), jak i dzieci oraz młodzież. Zgłoszenia przyjmowane są drogą telefoniczną oraz mailową, można także wykorzystać druk zgłoszenia (poniżej) i dostarczyć go do siedziby Stowarzyszenia „Dla Rodziny” najlepiej umawiając się wcześniej na spotkanie.  

 

kontakt: tel. 42 616 05 16, 

Psycholog/opiekun merytoryczny programu: 

Katarzyna Siedlecka (od.27.04.2021r.)  k.siedlecka@dla-rodziny.org.pl 
e-mail: stowarzyszenie@dla-rodziny.org.pl 

  

DRUK ZGŁOSZENIA DO POBRANIA: 

nr1_dekl_uczestn_w_proj

 

 

 

Dłonie

Stowarzyszenie można wspierać przesyłając darowiznę lub 1% podatku. Dziękujemy!

Nr KRS: 0000207011

Nr konta bankowego:

25 1500 1038 1210 3007 7890 0000

Bank BZ WBK oddział Łódź