VI Bieg Solidarnośc i- Droga do Siebie 2011

 • Regulamin VI Biegu Solidarności -Droga Do Siebie 2011

  1. Opis zawodów

  VI Bieg Solidarności jest częścią obchodów kampanii na rzecz zdrowia psychicznego „Schizofrenia - Otwórzcie Drzwi" oraz wydarzeniem wspierającym ogólnopolski program edukacyjny „Droga do siebie". Cały program obchodów dostępny będzie na stronach organizatorów: www.dla_rodziny.free.ngo.pl, www.tpn.org.pl, www.drogadosiebie.pl

  2. Cel  zawodów:

  • wsparcie celów programu „Droga do siebie" i obchodów Dnia Solidarności z Osobami Chorującymi na Schizofrenię
  • upowszechnianie i przekazywanie wiedzy z zakresu zdrowia psychicznego i włączenie obszaru zdrowia psychicznego w nurt tematów życia społecznego
  • przeciwdziałanie izolacji i dyskryminacji osób chorujących psychicznie, aktywizacja osób niepełnosprawnych i otoczenia osób niepełnosprawnych Admin - Stowarzyszenie „Dla Rodziny”
  • integracja środowiska działającego na rzecz zdrowia psychicznego
  • aktywizacja społeczności lokalnej i promocja walorów Regionu Łódzkiego, a w szególności terenów Gminy Zgierz
  • promocja i zachęcenie do biegania jako sposobu na prowadzenie zdrowego, aktywnego stylu życia
  • zaszczepienie ducha sportowego i rywalizacji sportowej wśród uczestników

  3. Organizatorzy biegu:

  • Stowarzyszenie „Dla Rodziny", Łódź, ul. Jerzego 10/12,
  • Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi, ul. Krawiecka 10 abc

  4. Współorganizatorzy biegu:

  • Klub Biegacza „Arturówek" - Łódź
  • Zespół Szkolno-Gimnazjalny im. Jana Pawła II w Grotnikach
  • Punkt Wolontariatu „Centerko" przy Stowarzyszeniu „Pomost" w Łodzi

  5. Termin i miejsce :

  11.09.2011 r. /niedziela/. Start biegu: godzina 12.30 z Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego „Zacisze" ul. Jedlinowa 42/44, Jedlicze A koło Grotnik.

  6. Program minutowy

  10.30

  -otwarcie biura zawodów biegów na dystansie 10 km i 1500m

  10.30 - 12.00

  -przyjmowanie zapisów, weryfikacja uczestników, wydawanie numerów startowych,

  12.00

  -powitanie gości, przemówienia zaproszonych gości, przejście przez symboliczne drzwi

  12.30

  -start VI Biegu Solidarności - Droga do Siebie na dystansie 1500m

  12.45

  -zakończenie biegu na dystansie 1500m

  13.00

  -start VI Biegu Solidarności - bieg główny na dystansie 10km

  13.10

  13.20

  -start Biegu Przedszkolaka - Mały Bieg Solidarności na dystansie 200m

  -start Biegu uczniów klas I-III - Mały Bieg Solidarności na dystansie 400m

  14.30

  -zakończenie biegu na dystansie 10 km

  12.30-16.00

  -Występy zespołów artystycznych - Rodzinny program artystyczny

  -Atrakcje dla dzieci: dmuchany plac zabaw, koncerty, malowanie twarzy, przejażdżki na kucyku

  14.35-14.50

  15.30-15.45

  -dekoracja zwycięzców biegu na dystansie 1500m

  -dekoracja zwycięzców biegu na dystansie 10 km

  16.00

  -zamknięcie zawodów VI Biegu Solidarności na dystansach 10 km i 1500m

  7. Trasa i dystans

  7.1  Bieg na dystansie 10 km

  Trasa będzie zabezpieczona, częściowo wyłączona z ruchu, oznaczona co 1 km. Dystans jest przybliżony i wynosi około 10km i 200 m (pomiar na podstawie GPS). Na odcinkach ruchu kołowego trasa będzie czasowo wyłączona z ruchu i zabezpieczona, ale uczestnicy są proszeni o zachowanie ostrożności. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do poleceń służb porządkowych i trzymania się prawej strony jezdni(wyjątek stanowi 3km trasy - skręt w lewo w ulicę Brzozową, gdzie przebiega 100m odcinek mijania się dwóch kierunków biegu, tam zawodnicy biegną lewą stroną jezdni).

  profil: Trasa prowadzi drogami asfaltowymi (5,5km), drogami szutrowymi i duktami leśnymi.

  start i meta: Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Zacisze", Jedlicze A
  przy ulicy Jedlinowej 42

  przebieg: ul. Jedlinową do ul. Podrzecznej, skręt w lewo w ul. Podrzeczną następnie prosto do ul. Aleksandrowskiej i skręt w prawo w ul. Aleksandrowską (1km), następnie  ul. Krótką, Sosnową, Marszałkowską, do ul. Brzozowej, skręt  w lewo w ul. Brzozową (3km) dalej ulicą Ozorkowskiej i skręt w prawo w ul. Lipową, dalej wzdłuż ulicy Lipowej i skręt w lewo w ulicę Brzozową, ul. Brzozową do ul. Rozrywkowej, dalej drogami leśnymi, przejście przez rzekę Lindę po kładce na wysokości ORW „Zacisze".

  limit: obowiązuje limit czasu wynoszący 1 godz. 30 min. Po tym czasie uczestnicy zobowiązani są do zejścia z trasy.

  7.2 Bieg na Dystansie 1500 m

  Bieg na dystansie 1500m ma charakter integracyjny

  start i meta: jak w biegu na 10km

  profil: Trasa prowadzi w 100% drogą szutrową. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do poleceń służb porządkowych i trzymania się prawej strony drogi.

  przebieg: start z ORW „Zacisze", dalej ul. Jedlinową do nawrotu na wysokości ul. Podrzecznej (oznaczony nawrót i punkt sędziowski).

  limit czasowy: Na dystansie 1,5 km obowiązuje limit czasu wynoszący 15 minut. Po upływie limitu organizator nie zapewnia bezpieczeństwa na trasie.

  8. Zgłoszenia i opłata startowa

  • W biegu na 10 km mogą uczestniczyć osoby, które do dnia 11 września 2011 ukończyły 16 lat. Weryfikacja dokonywana będzie na podstawie dokumentu tożsamości.
  • Osoby niepełnoletnie obowiązkowo muszą przedstawić zgodę rodzica lub opiekuna prawnego do udziału w biegach!
  • Zgłoszenia do udziału w zawodach można dokonywać internetowo do dnia 08.09.2011 bądź na miejscu w dniu biegu.
  • W biegu głównym ( tylko na dystansie 10km) opłata za udział w zawodach wynosi 10 zł. Wpłat można dokonywać przelewem na konto organizatora:

  Stowarzyszenie „Dla Rodziny", ul. Zawiszy Czarnego 22, 91-824 Łódź

  16150010381210300678200000

  z dopiskiem: opłata startowa, imię i nazwisko zawodnika

  • opłaty startowej nie wnoszą osoby: niepełnosprawne oraz osoby powyżej 65 roku życia
  • Zgłoszenia internetowe będą aktywne do dn. 08.09.2011r. poprzez formularz dostępny na stronie:

  http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=303

  • Zawodnicy zgłaszają się do jednego z dwóch dystansów i wypełniają formularz startowy.
  • Weryfikacja zawodników w dniu biegu odbywać się będzie w godzinach: od 10.30 do 12.00
  • Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez uczestnika formularza zgłoszenia, dostarczenie opinii lekarza o braku przeszkód do udziału w biegu lub podpisanie oświadczenia o braku przeszkód do udziału w biegu oraz wniesienie opłaty startowej w przypadku startu w biegu głównym na dystansie 10km.
  • W biegu głównym na dystansie 10km organizator wprowadza limit 200 zgłoszeń, po osiągnięciu tej liczby kolejne zgłoszenia będą przyjmowane, lecz organizator nie gwarantuje pamiątkowych koszulek, dyplomów oraz innych upominków przekazanych przez sponsorów. Liczy się kolejność zgłoszeń.

  9. Klasyfikacje i nagrody

  Podczas biegów na obu dystansach prowadzone będą klasyfikacje:  indywidualna i drużynowa.

  9.1 Klasyfikacje indywidualne:

  W klasyfikacji indywidualnej na dystansach 10 km i 1,5 km osobno będzie prowadzona klasyfikacja kobiet i mężczyzn.

  Wyróżnione i nagrodzone zostaną osoby zajmujące miejsca I-IV

  Rodzaj nagród rzeczowych zostanie określony w odrębnym regulaminie w dniu zawodów.

  Prowadzona będzie również klasyfikacja osób niepełnosprawnych w biegu na dystansie 1500m. W kategorii osób niepełnosprawnych nagrodzeni zostaną zawodnicy, którzy zajmą miejsca I-IV

  Każdy zawodnik który ukończy bieg główny na dystansie 10km  otrzyma pamiątkową koszulkę,

  dyplom,  poczęstunek (woda, bułka, ciepły posiłek dostępny na stoiskach gastronomicznych), oraz weźmie udział w losowaniu nagród ufundowanych przez sponsorów.

  Każdy zawodnik który ukończy bieg na dystansie 1500m  pamiątkowy dyplom,  poczęstunek (woda, bułka, ciepły posiłek dostępny na stoiskach gastronomicznych), oraz weźmie udział w losowaniu nagród ufundowanych przez sponsorów.

  Osoby nagrodzone w poszczególnych kategoriach indywidualnych nie biorą udziału w losowaniu nagród dodatkowych, by dać szansę tym, którzy nie mieli szczęścia w rywalizacji o miejsce na podium.

  9.2 Klasyfikacja drużynowa:

  Prowadzona będzie na biegu na dystansie 10km i biegu 1500m. Za drużynę uważa się co najmniej 4 osoby (w tym koniecznie jedna kobieta) występujące pod wspólną nazwą. Drużynę zgłasza kapitan drużyny na przygotowanym formularzu dostępnym na stronie internetowej organizatora, w siedzibie organizatora lub w biurze zawodów w dniu biegu. Klasyfikacja drużynowa liczona będzie w oparciu o cztery najlepsze czasy (w tym czas jednej kobiety) spośród zgłoszonych zawodników danej drużyny.

  W klasyfikacji drużynowej wyróżnione i nagrodzone zostaną drużyny, które zajmą miejsca I-IV

  10. Klasyfikacja Grand Prix 2011

  Dzięki współpracy z Klubem Biegacza „Arturówek"- Łódź bieg na dystansie 10 km zaliczany jest do cyklu 6 biegów rozgrywanych w Regionie Łódzkim pn.: Grand Prix Arturówka 2011. Bieg Solidarności jest więc dla wszystkich zawodników rywalizujących w tym cyklu kolejną okazją do zdobycia dodatkowych punktów. Zasady udziału w klasyfikacji Grand Prix reguluje odrębny regulamin. Szczegółowe zasady i terminarz dostępne są na stronie organizatora cyklu: www.kbarturowek.pl

  11.  Postanowienia końcowe

  • W przypadku bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych organizator, kierując się bezpieczeństwem i możliwością zabezpieczenia zawodów, ma prawo podjąć decyzje o zmianie długości biegu, przełożeniu lub odwołaniu biegu.
  • Zaleca się by wszyscy chętni do udziału w imprezie zasięgnęli porady lekarskiej dotyczącej stanu zdrowia pozwalającego na start !
  • Zawodnicy będą ubezpieczeni (OC/NNW) przez organizatora.
  • Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu oraz wprowadzenie zmian, które zostaną podane do wiadomości najpóźniej w dniu zawodów.
  • Uczestnicy zawodów mogą być poproszeni o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej imprezy.
  • Informacji udziela biuro VI Biegu Solidarności: dla_rodziny@free.ngo.pl,tel: 42 6160516

  Serdecznie zapraszamy do udziału!