Trener pracy-potrzeby i możliwości - spotkanie podsumowujące program: Aktywni na rynku pracy-trener pracy narzędziem wyrównywania szans osób niepełnosprawnych.

W spotkaniu i debacie wzięli udział: Władysław Skwarka- Dyrektor PFRON w Łodzi,  Ewa Ściborska -Rzecznik Osób Niepełnosprawnych przy UMŁ, Magdalena Bojarska-prezes Fundacji "Hej, Koniku!", dr Edwarda Patura-Szost - psychiatra, prezes Klubu Lokalnej Integracji "Lonia", Ewa Nowaczyńska-prezes Stowarzyszenia "Pomost", Joanna Wąsiewicz-przedstawiciel MOPS, Ewa Nowańska i Aleksandra Matysiak z WUP, Elżbieta Becht z PUP, Barbara Kowalewska- przedstawiciel RCPS oraz Iwona Boberska-była łódzka radna.

Zebrani wysłuchali wystąpienia Magdaleny Bojarskiej, prezes Fundacji "Hej, Koniku!" , która to fundacja była liderem tej edycji projektu. Doświadczenia z warszwskiego rynku pracy, związane z nowym modelem aktywizacji, pracą trenera i monitoringiem zatrudnienia, zainicjowały wymianę uwag i spostrzeżeń dotyczących Łodzi. O tych doświadczeniach opowiedziały trenerki, realizujące projekt w Stowarzyszeniu "Dla Rodziny", Agnieszka Rędzikowska i Aneta Grzyb w swojej prezentacji: "Rola i warsztat trenera pracy".

"Psychologiczne aspekty zatrudnienia" omówiła na podstawie swoich doświadczeń w projekcie Marta Ziętal - psycholog w Stowarzyszeniu "Dla Rodziny".

Cennym głosem w podsumowaniu projektu były też uwagi samych uczestników-beneficjentów. Iza Jastrzembska, Marcin Zalewski oraz Bożena Wolniak, mama beneficjenta Piotra Wolniaka, mówili o tym jak trafili do projektu i co skłoniło ich do udziału, na czym polegała współpraca z trenerem pracy oraz jakie nowe doświadczenia związane z podjęciem zatrudnienia stały się ich udziałem.

Spotkanie zaowocowało debatą na temat potrzeb i perspektyw, związanych z zatrudnianiem wspomaganym. Rozwijanie usługi trenerów pracy jest, zdaniem przedstawicieli urzędów pracy i organizacji pomocowych, dobrym kierunkiem innowacji, ale zwrócono uwagę na konieczność prawnego umocowania statusu trenera, określenie jego kompetencji i stworzenie standardów związanych ze szkoleniem i monitorowaniem pracy trenera.