Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego województwa Łódzkiego

Cele główne Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Łódzkiego na lata 2011-2015 są zbieżne z celami Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i obejmują następujące obszary:

Cel główny 1. Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym,

Cel główny 2. Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym.

 

W ramach Celu głównego 1 wyodrębniono dwa cele szczegółowe, obejmujące realizację Regionalnego programu promocji zdrowia psychicznego (cel szczegółowy 1.1.) oraz Regionalnego programu informacyjno-edukacyjnego sprzyjającego postawom zrozumienia i akceptacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi (cel szczegółowy 1.2.). Oba te cele oparte są łącznie na 5 priorytetach i wskazują 12 zadań do realizacji.

W ramach Celu głównego 2 wyodrębniono cztery cele szczegółowe, obejmujące realizację Wojewódzkiego Programu zwiększania dostępności i zmniejszania nierówności w dostępie do różnych form środowiskowej psychiatrycznej opieki zdrowotnej (cel szczegółowy 2.1.), Wojewódzkiego Programu poszerzania, zróżnicowania i unowocześniania pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie pomocy: bytowej, mieszkaniowej, stacjonarnej, samopomocy środowiskowej (cel szczegółowy 2.2.), Wojewódzkiego Programu rozwoju zróżnicowanych form wspieranego zatrudnienia i przedsiębiorczości społecznej dostosowanych do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi (cel szczegółowy 2.3.) oraz Planu stopniowego zmniejszania i przekształcania dużych szpitali psychiatrycznych w placówki wyspecjalizowane, zapewniające profilowane usługi zdrowotne z jednoczesnym przenoszeniem zadań podstawowej psychiatrycznej opieki stacjonarnej do oddziałów szpitali ogólnych (cel szczegółowy 2.4.). Cele te oparte są łącznie na 7 priorytetach i wskazują 13 zadań do realizacji.

Pełny tekst Programu znajduje się pod poniższym linkiem:

link